Kwaliteitsbeleid

Beleidsverklaring
Het beleid van Avant Care is om zich te onderscheiden door cliëntgerichtheid, professionaliteit én maatwerk. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

1. Het continu verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
2. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
3. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
4. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering;
5. Avant Care zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
6. Cultuur sensitiviteit;
7. Werken vanuit de Presentiebenadering;
8. Zoveel mogelijk gebruik maken van eigen netwerk voor de versteviging van de sociale positie van de cliënten;
9. Actief zoeken naar samenwerkingen met partners in de wijken en andere zorgaanbieders;
10. Medewerkers die kennis, ervaring hebben met en over de situatie waar de cliënten zich in bevinden. Dit door opleidingen, werkervaring of persoonlijke ervaringen in te zetten tijdens het werk.
Om dit alles te bewerkstellingen stelt het bestuur van Avant Care de nodige middelen ter beschikking.

Missie
Ons uitgangspunt is dat de cliënt het heft weer in eigen handen neemt en de kracht en verantwoordelijkheid voelt om zijn/haar leven weer op te pakken.

Visie
Avant Care werkt volgens de presentie -en cultuur sensitieve benadering. Dit betekent naast de cliënt staan, een brede aanpak op alle levensterreinen en uitgaan van de keuzes en beleving van de cliënt. Avant Care durft daarbij buiten de traditionele kaders te denken om te doen wat nodig is.
Samen, door onze verschillende achtergrond en met onze eigen specifieke kennis en ervaring kunnen we een brede groep aanspreken en begeleiding op maat bieden. Hierdoor wordt het zelfstandig functioneren vergroot en is het streven om aan het eind van het traject met weinig of zonder ondersteuning verder te kunnen.

Kwaliteitsbeleid binnen Avant Care bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:
• Werken volgens de kanteling
• Werken met kundige medewerkers
• Werken met en voor cliënten
• Een passende werkwijze

Werken volgens de kanteling: Avant Care werkt volgens de kantelingprincipes. Wij stimuleren cliënten naar zelfredzaamheid met inzet van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Samen met het netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen. Hierbij maken we gebruik van voorliggende voorzieningen in de wijk waar de cliënt leeft.

Werken met kundige medewerkers: Wij hechten veel waarde aan het werken met goed gekwalificeerde medewerkers. Die vanuit een vanzelfsprekendheid aansluiten bij de normen en waarden van de cliënt. Hierbij zijn onze medewerkers in staat een vertaalslag te maken met de cliënt naar de normen en waarden die gelden in de samenleving. Medewerkers van Avant Care streven naar de meest up-to-date kennis en zorgen met elkaar voor een scholingsaanbod. Er wordt samen gewerkt aan het verbeteren van elkaars kwaliteit.

Werken met en voor cliënten: Uiteraard vinden we het belangrijk hoe cliënten de zorg ervaren. Dit is de reden om jaarlijks een cliënttevredenheidonderzoek uit te voeren. Het eerste cliënttevredenheidsonderzoek is inmiddels op deze site gepubliceerd, onder de pagina “cliëntenraad”. Samen met de cliëntenraad is hieraan verdere invulling gegeven.

Een passende werkwijze: Het is voor Avant Care belangrijk om methodisch te werk te gaan. Er is een begeleidingsplan ontwikkeld waarin de kantelingprincipes, zelfredzaamheid en resultaatgerichtheid leidend zijn. Dit betekent dat dezelfde ondersteuningsvraag niet vanzelfsprekend tot de zelfde acties en doelstellingen leiden.